Nieuw in tabel BASFIN (vanaf versie 4.5.6)

Via de tabel BASFIN kunnen basis financiële instellingen van een administratie worden opgehaald. De velden BOVENOMZ en ONDEROMZ zijn vanaf versie 4.5.6 beschikbaar gesteld.

De rekeningen die ingevoerd moeten worden bij de velden “Ondergrens omzetrekeningen” en “Bovengrens omzetrekeningen” geven de grenzen aan waartussen de grootboekrekeningen van de omzet zich bevinden. Deze grenzen worden in rapporten als “Activa/passiva winst/verlies” gebruikt om percentages te berekenen van afzonderlijke bedragen ten opzichte van de totale omzet. Het programma zal dan het saldo van alle grootboekrekeningen, die tussen de hier vastgelegde grenzen van de omzet liggen, berekenen en de uitkomst hiervan beschouwen als de totale omzet. Het verdient daarom aanbeveling het rekeningschema zo aan te maken, dat er een aaneensluitende opbouw zit in de diverse soorten rekeningen.
Hiermee is onder meer inzichtelijk in hoeveel perioden er in een administratie wordt gewerkt, maar weet je ook binnen welke grenzen het grootboek-, debiteuren- en crediteuren worden aangemaakt.Gerelateerde Artikelen