UpdateVerkoopContractRegel

Met de functie UpdateVerkoopContractRegel kun je verkoopcontractregels aanpassen (vanaf versie 4.4.4a).

UpdateVerkoopContractRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanpassen van een verkoopcontract regel dient de aan te passen regel aanwezig te zijn. Afhankelijk van de status van de contractregel kan het zijn dat deze niet meer mag worden aangepast.

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkoopContractRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateVerkoopContractRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>


VOORBEELD REQUEST TAG UPDATEVERKOOPCONTRACTREGEL
Request tag <UpdateVerkoopContractRegel></UpdateVerkoopContractRegel>, bij het aanpassen van een verkooporderregel.

In de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. Uniek contract nummer en regelnummer, deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character (Char(9)).

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTR</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>uniek contract nummer nr</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>nummer artikel</ART>
<AANT>aantal</AANT>
<PRS>prijs</PRS>
<DATGENVAN>datum ingang contract</DATGENVAN>
<DATTM>datum einde contract</DATTM>
</DATA>
</NewDataSet>


VOORBEELD AANPASSEN VERKOOPCONTRACTREGEL
Request tag <UpdateVerkoopContractRegel></UpdateVerkoopContractRegel>, bij het aanpassen van een verkooporderregel.

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere orderregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>CTR</TABLE>
<WHEREFIELDS>ONDERHCTR NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>CONTRACT: 20150529095642 11</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>9002</ART>
<AANT>1</AANT>
<PRS>1234.56</PRS>
<DATGENVAN>2015-05-29T00:00:00+02:00</DATGENVAN>
<DATTM>2016-05-01T00:00:00+02:00</DATTM>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkoopContractRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateVerkoopContractRegelResult>true</UpdateVerkoopContractRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </UpdateVerkoopContractRegelResponse>
 </soap12:Body>

In dit voorbeeld zijn het artikelnummer, het aantal , de prijs en de looptijd in de verkoopcontract regel aangepast.

Gerelateerde Artikelen